eurodono

Vitajte na stránkach EURO-DONO, n.o.

Prvotným zameraním našej neziskovej organizácie je poskytovanie sociálnych služieb ako je poradenstvo, terénna sociálna práca, špecializované sociálne poradenstvo zamerané na marginalizované skupiny, zvyšovanie vzdelanostnej úrovne tejto skupiny.

Účel založenia našej neziskovej organizácie a všeobecne prospešné služby

Účelom založenia tejto neziskovej je hlavne:
zabezpečovanie komplexnej starostlivosti
V spolupráci so štátnymi a súkromnými poskytovateľmi zdravotnej a inej sociálnej starostlivosti,
zabezpečovať komplexnú starostlivosť starým, zdravotne, mentálne a hendikepovaným ľuďom, s cieľom
skvalitnenia, uľahčenia a zabezpečia ich každodenných životných potrieb ako aj zabezpečenie ich
opätovnej integrácie do spoločnosti; pomáhať zmierňovať a odstraňovať následky živelných katastrof.
činnosti smerujúce proti potláčaniu základných ľudských práv a slobôd
Vyvíjať činnosť smerujúcu proti potláčaniu základných ľudských práv a slobôd, odstraňovať predsudky
voči obyvateľom iných rás a národností, prispievať k ich spokojnému spolužitiu s väčšinovým
obyvateľstvom po všetkých stránkach vzájomných spoločenských interakcií.
zvyšovanie vzdelanostnej úrovne
Zvyšovať vzdelanostnú úroveň hlavne u znevýhodnených skupín obyvateľstva, dlhodobo
nezamestnaných, Rómov, občanov so zdravotným postihnutím s cieľom zvýšenia ich
konkurencieschopnosti na trhu práce; predchádzanie a zmierňovanie následkov civilizačných chorôb
zvyšovaním uvedomelosti ľudí k potrebe pravidelného športovania a dodržiavania zásad zdravého
životného štýlu, potláčať nežiaduce správanie u detí propagáciou a vzbudzovaním ich záujmu o telesnú
kultúru a šport.
uchovávanie a prezentácia ľudových tradícií
Uchovávanie a prezentácia ľudových tradícií jednotlivých regiónov Slovenska a tradícií národnostných
menšín žijúcich na Slovensku; ochrana, obnova a prezentácia kultúrnych a historických pamiatok,
pamätníkov, historických hodnotných artefaktov a turisticky atraktívnych miest; obnova a údržba
vojenských cintorínov, vojnových hrobov a pamätníkov.
zvyšovanie podielu tvorby energií z alternatívnych zdrojov
Zvyšovanie podielu tvorby energií z alternatívnych zdrojov; podpora vývoja, výskumu a poradenstvo v
oblasti výroby energií z alternatívnych zdrojov.
zvyšovanie informovanosti obyvateľov
Zvyšovanie informovanosti obyvateľov jednotlivých oblastí Slovenska o spoločenskom a kultúrnom dianí
prostredníctvom elektronických a printových médií.
uľahčenie prístupu zo strany konečných žiadateľov k prostriedkom
Uľahčenie prístupu zo strany konečných žiadateľov k prostriedkom štrukturálnych fondov, grantov a k
prostriedkom štátnej podpory z cieľom zabezpečenia rozvoja jednotlivých regiónov Slovenka; zlepšenie
zahraničnej prezentácie Slovenska, jeho jednotlivých krajov, VUC, miest a obcí, ako aj zaujímavostí,
pamätihodností a turisticky atraktívnych miest; zvýšenie návštevnosti jednotlivých častí Slovenska zo
strany zahraničných turistov.
poskytovanie základného sociálneho poradenstva ako samostatnej odbornej činnosti
Poskytovať základné sociálne poradenstvo ako samostatnú odbornú činnosť, terénnu sociálnu službu
prostredníctvom terénnych programov a špecializované sociálne poradenstvo zamerané na cieľové
skupiny marginalizovaných komunít“.
Činnosť organizácie, sledujúc napĺňanie stanoveného cieľa, bude spočívať:
spolupráca s organizáciami poskytujúcimi zdravotnú a sociálnu starostlivosť
v spolupráci organizáciami poskytujúcimi zdravotnú a sociálnu starostlivosť, ako aj s organizáciami
zabezpečujúcimi humanitne poslanie, pripravovať a implementovať projekty na čerpanie finančných
prostriedkov za zlepšenie ich činnosti, prevádzkovať doplnkové služby v záujme zlepšenia a
komplexnosti zdravotnej a sociálnej starostlivosti.
organizovanie podujatí
v organizovaní kultúrnych podujatí, festivalov, prednášok, konferencií za účasti zástupcov rozličných
etník, národnostných menšín zameraných na propagáciu bezkonfliktného spolužitia; uchovávania tradícií
a kultúrneho dedičstva našich predkov.
príprava a organizácia školení
v príprave a organizácií školení, prednášok a rekvalifikačných kurzov pre nezamestnaných, ohrozené
skupiny ľudí, podnikateľov za účelom zvyšovania ich konkurencieschopnosti.
organizovanie folklórnych festivalov
v organizovaní folklórnych festivalov, benefičných koncertov, vystúpení folklórnych kolektívov,
hudobných a tanečných skupín; v usporadúvaní tvorivých a remeselných dielní, workshopov, seminárov
a prednášok, dní ľudových remesiel;
prevádzkovanie, obnova a údržba športovísk a detských ihrísk
v prevádzkovaní, obnove a údržbe športovísk a detských ihrísk, organizovanie a pomoc pri usporiadaní
športových podujatí, prednášok, školení a kampaní zameraných na rozvoj športu a telesnej kultúry,
získavanie finančných prostriedkov
v získavaní finančných prostriedkov na vykonávanie a organizovanie prác so zámerom zachovania
kultúrnych a historických pamiatok, pamätníkov, historických hodnotných artefaktov a turisticky
atraktívnych miest, ako aj obnova a údržba vojenských cintorínov, vojnových hrobov a pamätníkov
podpora výskumu
podpora výskumu a s cieľom zlepšenia a zefektívnenia získavania energie z alternatívnych zdrojov.
vydávanie informačných novín...
vydávania informačných novín, bulletinov, brožúr a kníh printovej, ako aj elektronickej podobe za
účelom zvyšovania informovanosti občanov žijúcich v jednotlivých regiónoch, propagácie
organizovaných podujatí a prezentácie jednotlivých regiónov Slovenska na našom území, ako aj
v zahraničí.
poradenstvo, komplexná príprava a implementácia projektov
v poradenstve, komplexnej príprave a implementácií projektov zameraných na čerpanie finančných
prostriedkov zo štrukturálnych a iných podporných fondov a dotácií
organizovanie prezentácií jednotlivých regiónov Slovenska
v organizovaní prezentácií jednotlivých regiónov Slovenska, tu pôsobiacich podnikateľských a iných
subjektov v zahraničí prostredníctvom výstav, konferencií, všetkých druhov prezentácií,
workshopov, vystúpení a výmenných pobytov,
poskytovanie základné sociálne poradenstva
poskytovať základné sociálne poradenstvo ako samostatnú odbornú činnosť, terénnu sociálnu službu
prostredníctvom terénnych programov a špecializované sociálne poradenstvo zamerané na cieľové
skupiny marginalizovaných komunít.
Top